‘Mr. Iglesias’ Star Sherri Shepherd Plays ‘Name That Iglesias’

“Extra’s” Billy Bush put “Mr. Iglesias” star Sherri Shepherd to the test with a round of Name That Iglesias. See if Sherri can guess whether he’s talking about Julio, Enrique, or Gabriel Iglesias.

The Latest