Elton John Explains Farewell Tour, Plus: His ‘Extra’ Grammys Collision with Cyndi Lauper

More in Award Shows